Co nowego w POLCALC?

Konkurs Mikołajkowy


Z okazji nadchodzących Mikołajek organizujemy KONKURS, w którym fani POLCALC mogą wygrać super prezenty!

Konkurs prowadzony jest na naszym profilu na Facebook i jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/wapno.granulowane/

Nagroda główną w Mikołajkowym Konkursie POLCALC jest telefon IPHONE 6s, a nagrodami za pozostałe miejsca są kurtki softshell, gadżety oraz pluszowe maskotki.

Wyniki ogłosimy 6 grudnia w dzień imienin Świętego Mikołaja. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

 

Regulamin konkursu „Podaj  imię dla firmowej maskotki i jej rodziny” 

Definicje użytych w treści niniejszego regulaminu zwrotów i pojęć, którym przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1.„Organizator”– firma POLCALC sp z o.o, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, zarejestrowany do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000340179, o numerze NIP: 7252012466, Regon: 100761931

2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „ Podaj imię dla firmowej maskotki i jej rodziny” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

4. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Podaj proponowane przez Ciebie imię dla naszej firmowej maskotki i jej rodziny” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

5. „Facebook”– serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

6. „Fanpage”– profil o nazwie „Polcalc Sp z oo” w serwisie Facebook dostępny pod adresem: https://web.facebook.com/wapno.granulowane/ .

7. „Fan”– użytkownik serwisu Facebook, który przez kliknięcie w przycisk „lubię to” na Fanpage’u „Polcalc Sp z oo” uzyskał status Fana „Polcalc Sp z oo” w serwisie Facebook.

8. „Uczestnik”– użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

9. „Użytkownik Serwisu” – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto na Facebooku.

10. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie oraz dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków komisji konkursowej.

11. „Laureat” – Użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, a jego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję konkursową.

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.facebook.com) z wykorzystaniem aplikacji konkursowej ” zamieszczonej na Fanpage’u Polcalc Sp z oo.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez podanie nazwy maskotki POLCALC  i jej rodziny w aplikacji.

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (słownie: jedna) nagroda.

5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Fanpage.

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs złożony jest z jednego etapu, który trwa: od godziny 15.30  –  21.11.2018 roku do godziny 23:59 w dniu 05.12.2018 r.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki: A. posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski, B. jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, C. posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook, jest fanem strony: https://web.facebook.com/wapno.granulowane/ w Serwisie www.facebook.com,

D. zapoznała się i zaakceptowała check box oraz treść zgody dotyczącej przetwarzania danych w postaci zaproponowanej nazwy maskotki,  imienia i nazwiska, a także w przypadku wygranej adresu do korespondencji wraz z numerem telefonu do kuriera,

E. zaakceptowała treść regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook, oraz, że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili.

§3 Dane osobowe i prawa autorskie

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celu przeprowadzenia niezbędnych czynności do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Podstawą prawną jest wyrażona zgoda, zgodnie z art.6 pkt. 1 a) RODO. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (dane identyfikacyjne, w Serwisie (http://www.facebook.com/) oraz zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Zwycięzca proszony jest o podanie danych kontaktowych i adresowych w celu wysłania Nagrody. Niepodanie tych danych w ciągu 48 godzin od publikacji wyników Konkursu, powoduje wybranie innego zwycięzcy, który otrzyma nagrodę.

3. Organizator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz wysłania nagród zwycięzcy(om).

6. Uczestnicy, których dane dotyczą, mają prawo do: wglądu i poprawienia przetwarzanych danych, żądania usunięcia danych, wniesienia swojego sprzeciwu lub nakazu ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, może też wnioskować o przekazane danych innemu Administratorowi.

7. Uczestnik ma prawo w każdej chwili do wycofania się z udziału w Konkursie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać wiadomość prywatną na profil Polcalc Sp z oo na Facebooku.

8. Uczestnik, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeśli zachodzi podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie zaznacza chceck box na ekranie Aplikacji: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie imienia i nazwiska oraz zdjęcia przedstawiającego wizerunek, które są częścią zgłoszenia konkursowego przez Polcal Sp. z o.o ( dane do uzupełnienia) w celu zapewnienia sprawnego działania aplikacji konkursowej oraz późniejszego wykorzystania i publikacji zamieszczonych zdjęć konkursowych w kanałach Social Media tj. Facebook Polcalc Sp z oo (https://web.facebook.com/wapno.granulowane/)oraz na stronie internetowej organizatora. 

§4 Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów:

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wszystkie wymienione niżej warunki:

a) być fanem POLCALC (przez fana rozumie się osobę, które polubiła profil)

b) zaakceptować obligatoryjnie zgodę o przetwarzaniu danych w celu wyłonienia zwycięzcy w konkursie, a w przypadku wygranej przekazania danych osobowych.

2. Użytkownik ma prawo do uczestnictwa przez cały okres trwania konkursu. Ma prawo dodać jedno zgłoszenie w czasie trwania konkursu

3. Finał Konkursu nastąpi 6 grudnia 2018 roku.

4. Uczestnik Konkursu ma prawo zdobyć jedną nagrodę przyznaną przez Komisję Konkursową w danej edycji Konkursu.

5. Laureata finałowej nagrody wskazuje Komisja Konkursowa.

6. Zgłoszenia dodane w aplikacji po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

7. Ogłoszenie listy nagrodzonych odbędzie się najpóźniej dnia 6 grudnia 2018 roku do godziny 16.00 poprzez zamieszczenie ich na Fanpage’u.

§5 Nagrody i tryb ich przekazania:

1. W jednym etapie konkursu wyłoniony zostanie jeden zwycięzca główny, któremu zostanie przyznana nagroda główna oraz 2 nagrody wyróżnienia i 30 nagród pocieszenia.. Naroda główna: IPHONE 6s+ duża firmowa maskotka POLCALC, 2 wyróznienia: kurtki softshell + zestawy gadżetów POLCALC, 30 nagród pocieszenia- maskotki firmowe POLCALC.

2. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

3. Wartość nagrody podlega opodatkowaniu. Podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody pokrywa Organizator konkursu na podstawie oświadczenia odbioru nagrody podpisanego przez zwycięzcę konkursu.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora. Ten Uczestnik poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych jak w przypadku zwycięzcy (patrz §3 pkt. 2).

5. Fundatorem nagród jest firma Polcalc Sp z o.o, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź, zarejestrowany do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000340179, o numerze NIP: 7252012466, Regon: 100761931

7. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie 21 dni od daty otrzymania danych.

§6 Wydanie nagrody

1. Powiadomienia o przyznaniu nagrody zostaną opublikowane w postach na profilu Polcalc Sp z o.o.

2. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od daty opublikowania listy nagrodzonych przesłać wiadomość prywatną zawierającą dane w postaci Imienia i Nazwiska, danych adresowych oraz numeru kontaktowego dla kuriera.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

4. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej.

5. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród.

§7 Reklamacje

1.Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje do sposobu przeprowadzania Konkursu na piśmie w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Wszelkie Reklamacje powinny być przesłane drogą pocztową na adres Organizatora.. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, przez komisję składająca się z przedstawicieli Organizatora. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz przepisach Kodeksu Cywilnego. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Komisji listem poleconym, przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

Zobacz relację z wydarzenia
również na naszym profilu
na Facebooku.

Sprawdź!


Zobacz relacje z innych wydarzeń:


Zapoznałem się
Nasza strona korzysta z plików cookies generowanych w jedynie w celach pomiarów statystycznych. Jeżeli nie zablokujesz plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, to tym samym zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.