Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI
„Polcalc Pomaga” z siedzibą w Łodzi

tekst jednolity na dzień 28 stycznia 2020 r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą Polcalc Pomaga zwana dalej „Fundacją” ustanowiona została przez:

Polcalc Sp. z o.o. reprezentowaną  przez Seweryna Rzepeckiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Nowakowską – Lewek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łodzi przy Sienkiewicza nr 82/84 w dniu 19 grudnia 2019 roku za nr rep. A 3460/2019 r. 

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 
 2. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 3. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą Fundacji.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe.
 3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur, oddziałów, filii i zakładów w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może ustanawiać i nadawać tytuły honorowe.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zwłaszcza o podobnym zakresie działania.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

II. CELE FUNDACJI 

§ 5

 1. Celami statutowymi Fundacji są: 
 1. prowadzenie działalności charytatywnej
 2. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, a także w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 3. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz lokalnej społeczności
 4. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 5. wspieranie osób samotnych, w szczególności samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych;
 6. propagowanie zasad zdrowego stylu życia;
 7. inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego oraz duchowego społeczeństwa, 
 8. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz pomocy i realizacji celów Fundacji, a także na rzecz dobroczynności i pomocy społecznej;
 9. wspieranie działalności domów dziecka, domów pomocy społecznej, hospicjów oraz szkół.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspieranie finansowe innych organizacji działających w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji
 2. fundowanie stypendiów;
 3. finansowe i pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 4. współpracę z placówkami zajmującymi się ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną;
 5. organizowanie imprez kulturalnych;
 6. organizowanie różnorodnych form wypoczynku w czasie wolnym od nauki;
 7. współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami gospodarczymi i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;
 8. gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy w zakresie działalności opisanej w § 5 niniejszego statutu;
 9. udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej realizującym cele Fundacji;
 10. pozyskiwanie sponsorów wspierających finansowo i rzeczowo realizację programu Fundacji;
 11. współpracę z organami administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji;
 12. współpracę z organami i instytucjami Unii Europejskiej.

§ 7

Fundacja prowadzić będzie działalność pożytku publicznego po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami)

§ 8

 1. Statutowa działalność Fundacji jest działalnością odpłatną albo nieodpłatną.
 2. Szczegółowe warunki, kryteria i formy prowadzenia działalności statutowej określi Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 60.000,- (sześćdziesiąt tysięcy) złotych wniesiony przez Fundatora, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe i rzeczowe oraz prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności.

§ 10

 1. Dochodami Fundacji są:
  1. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
  2. dochody ze zbiórek, aukcji i przetargów publicznych;
  3. odsetki bankowe;
  4. dochody z majątku i praw majątkowych Fundacji;
  5. inne wpłaty.
 1. Fundacja cały dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 11

  1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeżeli ich ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
  2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 12

 1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
 2. Fundacja nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań jej majątkiem w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych w dalszej treści niniejszego statutu Osobami Bliskimi. 
 3. Fundacja nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich Osób Bliskich. 
 4. Zabrania się przekazywania lub wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż zasady obowiązujące w stosunku do osób trzecich.
 5. Zabrania się przekazywania i wykorzystywania komukolwiek majątku Fundacji bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

§ 12a

Fundacja przyjmuje za rok obrotowy okres od dnia 1 stycznia każdego roku do dnia 31 grudnia roku następnego. Pierwszy rok obrotowy fundacji zakończy się dnia 31 grudnia 2020 roku.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 13

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji;
 2. Zarząd Fundacji.

§ 14

 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
 2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą:
 1. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji powołuje swą uchwałą Rada Fundacji. W przypadku rezygnacji jednocześnie wszystkich członków Rady Fundacji, kolejny skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
 2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony, z tym że Fundator może w każdym czasie odwołać któregokolwiek z jej członków.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji:
   1. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
   2. nie mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją;
   3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 1. W przypadku powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe .
 3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej raz na rok.
 4. Rada Fundacji zbiera się również każdorazowo i niezwłocznie na wniosek Fundatora a także na wniosek Zarządu.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący lub z jego upoważnienia inny członek Rady Fundacji.
 6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 7. W przypadku przejścia na rzecz Rady Fundacji kompetencji Fundatorów, o czym stanowi § 21 ust. 2 niniejszego statutu, wykonywanie wskazanych kompetencji następuje w drodze jednomyślnych uchwał.

§ 15

  1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie ich wynagrodzenia oraz wyznaczanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu;

1a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3-5 oraz § 21 pkt 3)-4) niniejszego statutu;

  1. udzielenie wiążących zaleceń Zarządowi;
  2. kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu;
  3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
  4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu;
  5. powoływanie i odwoływanie likwidatora 
  6. inicjowanie i opracowywanie planów działalności statutowej Fundacji;
  7. współpraca z innymi podmiotami w zakresie działalności Fundacji;
  8. opracowywanie nowych form działalności statutowej Fundacji;
  9. 10)propagowanie idei Fundacji,
  10. 11)organizowanie spotkań środowiskowych, prelekcji, pokazów, seminariów,
  11. 12)organizowanie środków finansowych i materialnych na cele statutowe Fundacji,
  12. 13)przyznawanie wyróżnień honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji i działalności Fundacji.
  1. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo żądania udostępnienia mu  dokumentacji Fundacji oraz żądania udzielania wszelkich wyjaśnień od członków Zarządu.

§ 16

Członek Rady Fundacji nie otrzymuje wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

§ 17

  1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.
  3. Członek zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  4. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie/zwykłą większością głosów.
  5. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony, z tym, że Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać każdego z członków Zarządu.
  6. Członek Zarządu nie może być członkiem Rady Fundacji ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
  7. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:

§ 18

Zarząd Fundacji:

§ 19

Wynagrodzenie osób  fizycznych zatrudnionych przy wykonywaniu odpłatnej  działalności pożytku publicznego Fundacji nie może przekraczać 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 20

  1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
  2. Zarząd może ustanowić pełnomocników.

§ 21

 1. Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy:
 1. zmiana statutu,
 2. zmiana celu Fundacji;
 3. powołanie pierwszego składu Rady Fundacji, w przypadku rezygnacji jednocześnie wszystkich członków Rady Fundacji, powołanie kolejnego składu Rady Fundacji;
 4. odwołanie któregokolwiek z członków Rady Fundacji; 
 5. decyzja o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku po likwidacji.
 1. W przypadku likwidacji Fundatora, kompetencje, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), przechodzą na Radę Fundacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
  2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
  2. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Rada Fundacji kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów – z uwzględnieniem opinii Fundatora.
  3. Rada wskaże odrębną uchwałą likwidatora Fundacji.

§ 24

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucji której działalność odpowiada celom Fundacji wskazanym w uchwale o likwidacji przez Radę Fundacji.

§ 25

Majątek Fundacji po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane wspólnie przez Fundatorów. 

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

§ 27

Statut sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.