backBtn

Pogłówne wapnowanie roślin uprawnych

Opublikowano: 2023-11-07 img

Rolnictwo jest ważnym działem gospodarki narodowej, który wytwarza około 2,2% polskiego PKB tj. 58356 mln zł (Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022). Kwota ta mogłaby być znacząco większa, gdyby poprawić odczyn polskich gleb, z których 9,4 mln ha użytków rolnych wymaga wapnowania. Szacuje się, że z powodu zakwaszenia gleb polskie gospodarstwa rodzinne tracą co roku od 2 do 4 mld zł. Przy czym są to jedynie koszty związane z niższą efektywnością wykorzystania NPK przez rośliny (Ryc. 1).

Nie uwzględniają one strat spowodowanych niższym plonowaniem roślin uprawnych, które w większości wymagają gleb lekko kwaśnych. Nieodpowiedni odczyn gleby powoduje spadek plonu, którego  poziom zależy od gatunku rośliny i odczynu gleby. Może on wynosić od 5% do 100% plonu względnego rośliny (Hałubowicz-Kliza 2006, Pietr i Krysztoforski 2022). Przy czym niewykorzystane przez rośliny makropierwiastki nawozowe są wypłukiwane lub zmywane z powierzchni gleby przez opady i dostają się do wód gruntowych, a następnie rzek, jezior i mórz powodując ich eutrofizację (Pietr i Krysztoforski 2022). Żeby zapobiec tym niekorzystanym zjawiskom należy zadbać o prawidłowy odczyn gleb uprawnych poprzez ich systematyczne wapnowanie. Jak podają Pietr i Krysztoforski (2022) powszechnie stosowany model wapnowania gleb raz na 3-4 lata powoduje efekt sinusoidalnych wahań odczynu gleby powodujących wystąpienie biologicznych, chemicznych i fizycznych zaburzeń w funkcjach gleby. Utrzymanie odczynu gleby na stałym poziomie, minimum pH 6,0, zapewnia efektywne wykorzystanie pierwiastków mineralnych, prawidłowy rozwój systemu korzeniowego (zapobiega uwalnianiu jonów glinu do gleby) oraz przyczynia się do prawidłowego rozwoju mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych między innymi za wzrost zawartości próchnicy w glebie, która gromadzi wodę opadową wykorzystywaną przez rośliny w okresie suszy.

„Zalecenia agrotechniczne (IUNG-PIB) zmierzają do tego, aby dawkę wapna podzielić i aplikować sukcesywnie przy okazji kolejnych zabiegów agrotechnicznych i w kolejnych sezonach” (Pietr i Krysztoforski 2022). W celu realizacji opisanej strategii wapnowania należy stosować wapna granulowane Polcalc III Generacji lub SuperMag -granulowane wapno magnezowe (w przypadku stwierdzenia niskiej zawartości magnezu w glebie). Wymienione wapna można stosować przedsiewnie i pogłównie w dawkach 400-1000 kg∙ha-1. Badania wykonane przez Polcalc Nawozy Wapniowe Sp. z o.o. w 2016 roku wykazały istotny wpływ pogłównego stosowania wapna granulowanego na plon pszenicy, rzepaku, kukurydzy i buraków cukrowych. Optymalne terminy stosowania wapna granulowanego produkowanego przez firmę Polcalc przedstawiono na rycinach (Ryc. 2-5). Nasze nawozy zawierają wapń oraz magnez w formie węglanowej całkowicie bezpiecznej dla roślin. Można je stosować pogłównie nawet na wilgotne rośliny. Stosując pogłównie Polcalc III Generacji lub SuperMag należy pamiętać o zachowaniu 3 tygodniowej przerwy pomiędzy tymi nawozami, a innymi nawozami zawierającymi fosfor oraz azot w formie amonowej.

Szczegółowych informacji dotyczących naszych produktów nawozowych oraz ich korzystnego wpływu na właściwości gleby uzyskają Państwo telefonując na infolinię: 880-880-801. Zachęcamy Państwa również do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi oraz dystrybutorami naszych nawozów, których aktualny wykaz znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www. polcalc.pl).

Rycina 1. Relatywne pobranie NPK w zależności od odczynu gleby (za Pietr i Krysztoforski 2022).
Rycina 2.  Terminy pogłównego stosowania wapna granulowanego w uprawie pszenicy ozimej.
Rycina 3.  Terminy pogłównego stosowania wapna granulowanego w uprawie rzepaku ozimego.
Rycina 4.  Terminy pogłównego stosowania wapna granulowanego w uprawie kukurydzy
Rycina 5.  Terminy pogłównego stosowania wapna granulowanego w uprawie buraka cukrowego.

Aktualności

Zainteresują cię również

arrowPrev
arrowNext
Wszystkie wpisy