Štyri kroky k nákupu vápna, takže všetko, čo poľnohospodári musia vedieť o vápenatých prípravkoch

 

Dámy a páni

Niekoľko rokov výskumu vykonávaného našou firmou viedlo k vzniku vápenatého hnojiva POLCALC III GENERÁCIE. V tom čase sme spolupracovali s veľkou skupinou poľnohospodárov v niekoľkých regiónoch Poľska. V priebehu týchto kontaktov nám pestovatelia kládli množstvo otázok o našom produkte a procese vápnenia pôdy. Nižšie Vám v jednoduchej forme predkladáme odpovede na najčastejšie otázky. Dúfame, že Vám týmto uľahčíme rozhodovanie, aké vápno zvoliť pre získanie zamýšľaného účinku.  Snažili sme sa, aby tieto texty boli čo najviac zrozumiteľné. Správne využívanie vápnika je základným prvkom pre vysoké výnosy, a zároveň je kľúčom k vašej spokojnosti. Odporúčame vám si naše odpovede prečítať.

 dr hab. prof. Seweryn Rzepecki, Lodžská univerzita
POLCALC Sp. z o.o.

Krok 1, TEDA STRUČNE O VÁPNENÍ

1. ROĽNÍK: Aké sú výhody plynúce z vápnenia pôdy?


Odpoveď experta:

Výsledkom vápenia je rad pozitívnych zmien vlastností pôdy. Povedzme si viac:

-základným a najdôležitejším cieľom je znižovať kyslosť pôdy, to znamená, takzvané pôdne pH. Každý poľnohospodár by mal vedieť, ako zistiť pH a akú dávka aplikovať konkrétnej rastline. V súčasnosti sú potrebné vedomosti a nie je dobré sa príliš spoliehať na informácie od výrobcov, ktoré sú zvyčajne príliš vágne. Niektoré rastliny sú veľmi citlivé na vápnenie a vedomosti o tom, ako pripraviť pôdu pre určitú plodinu môžu mať za následok zvýšenie výťažnosti až o 20-60%.

-správna pôdna štruktúry je druhá veľmi dôležitá výhoda, ktorú prináša vápnenie. Najdôležitejšie parametre sú: zlepšenie štruktúr pôdy, lepšie prevzdušnenie pôdy, zvýšenie pórovitosti a mikrobiologickej rovnováhy a činnosti živých organizmov, zlepšenie vodného obehu a výmeny organickej hmoty, zlepšovanie dostupnosti minerálov. Všetky tieto procesy priaznivo ovplyvňujú pôdu a zastavujú procesy jbiodegradácie.

-vápnenie neutralizuje kyseliny chemického pôvodu spôsobujúc inhibíciu ich infiltrácie do poľnohospodárskych výrobkov. Väčšina chemických látok je pod vplyvom kontaktu s vápnom neutralizovaná. Je ľahké si predstaviť, aké dôležité je to pre kvalitu poľnohospodárskych výrobkov, najmä tých, ktoré vyžadujú zachovanie vysokých parametrov.

2. ROĽNÍK: Ako zistíme, že pôda vyžaduje vápnenie?

Odpoveď experta: Ešte pred 20-30 rokmi vedci odporúčali identifikáciu tzv bioindikátorov kyslosti pôdy. Sú to niektoré druhy voľne rastúcich rastlín, ktoré preferujú pôdu s vysokým stupňom acidifikácie. Nedávne štúdie odhalili obrovské nedostatky tejto metódy. Zmysluplné sú preto len laboratórne metódy stanovenia kyslosti pôdy. Výsledok testu umožňuje pomerne presné stanovenie rozsahu a trvania optimálneho vápnenia alebo rozsievania. Rozsah pH pre väčšinu plodín v Poľsku by sa mal pohybovať okolo 5,5-6,5. V prípade citlivých rastlín by pH malo siahať od 6,0 do 7,0. Obzvlášť dôležité je odporúčanie systematického vápnenia konkrétnych polí a rastlín. Vyžaduje si to systematické monitorovanie okysľovania pôdy (pH) a flexibilné vyhodnotenie dávok vápna. Podrobné dávkovanie je vždy v materiáloch výrobcu. Efekt takéhoto postupu bude získanie a udržiavanie dobrých životných podmienok rastlín – a tak zvýšenie výnosov a spokojnosť poľnohospodára. Ďalším problémom je, že ak je acidifikácia už natoľko silná, že spôsobuje dokonca kontamináciu pôdy, potom je potreba vápnenia najlepšie viditeľná pri raste a vegetácii rastlín. Žlté miesta, nerovnomerný rast, patológia a nadmerné ochorenie rastlín môžu byť miestne, potom je potrebné vápnenie zachraňujúce úrodu.

 

3. ROĽNÍK: Ako zistiť pH pôdy a kde hľadať informácie o vhodnom pH pre konkrétne plodiny?

Odpoveď experta: Zistenie reakcie pôdy nie je zložité. Nie každý má však vedomosti a čas vykonávať takéto testy. Pokiaľ ide o zariadenia na výskum pH je potrebné zachovať mimoriadnu opatrnosť pretože na trhu je množstvo výrobkov a ich dôveryhodnosť je veľmi diskutabilná (čím lacnejšie zariadenie tým horšie, zariadenie bez kalibrácie môže prestať fungovať po niekoľkých meraniach). Vykonávané experimenty na takýchto zariadeniach ukázali ich celkový nesúlad so skutočným pH pôdy.  Lepším riešením je požiadať o tento druh testu špecializované výskumné laboratórium.

4. ROĽNÍK: Aké sú rôzne druhy vápna používané v poľnohospodárstve?

Odpoveď experta: V poľnohospodárstve sa používajú tri hlavné druhy vápna, ktoré sa podstatne nelíšia v zložení a chemickými vlastnosťami; Sú to:

Oxid vápenatý (alebo: hasené vápno alebo vápenný hydrát) s chemickým vzorcom CaO umelo získané ako výsledok pečenia vápenca. Je to príliš vysoko reaktívne vápno. V tomto prípade je reálna hrozba prevápnenia pôdy, pretože reakcia s vodou vytvára chemický vzorec hydroxidu vápenatého Ca (OH) 2, ktorý je silne korozívny. Tento druh vápna sa používa len na ťažkých pôdach za vhodných poveternostných podmienok (vlhký humus) a v zmiešanej pôde. Tento typ výrobkov je náročný na výsev a má silnú prašnosť.

Uhličitan vápenatý (alebo: krieda, prašná, vápenec alebo jazerná krieda) s chemickým vzorcom CaCO3 získavané drvením a mletím vápenca alebo v otvorených povrchových baniach. Uhličitan vápenatý sa prirodzene vyskytuje v prírode vo forme vápencových skál. Hlavným problémom v tomto prípade je rozdielny stupeň čistoty chemického zloženia. Nie každý uhličitan vápenatý dáva dobré výsledky ako hnojivo! Najlepšie uhlíkaté hnojivá sú tie, ktoré sú jemne mleté a neobsahujú nečistoty alebo vodu. Je jednoduché si predstaviť, že pri kúpe výrobku, ktorý má 70% čistej zložky, a zvyšok sú nečistoty, ako hlina a voda, je rovnaké ako kúpiť 100 vriec, z ktorých je 70 vápno, a 30 je voda a hlina. Medzi tento druh vápna patrí väčšina typov. Dôležitým faktorom pri určovaní efektívnosti je fragmentácia výrobku. Drvený produkt môže byť až 200-krát menej účinný než mletý.

Dolomitický vápenec (banské vápno, horčíkové vápno, vápno jemne rozdrvené) je najhorší a najmenej reaktívny typ vápna používaného v poľnohospodárstve. Jeho účinnosť pri odkysľovaní pôdy je často blízky nule. Bohužiaľ, poľnohospodári sa často dajú oklamať a často platia za tento druh výrobku veľké sumy zlákaní obsahom horčíka. Pravda je však taká, že dostupnosť horčíka je silne obmedzená kryštalickou štruktúrou uhličitanu (podobnou mramoru) a príliš veľkou frakciou zŕn. Len Dolomit zo silne zvetraných lomov a dobre zomletý (alebo pečený) môže vykazovať odkysľovacie účinky a dodať pôde horčík.

5. ROĽNÍK: Ako často by ste mali vápniť pôdu?

Odpoveď experta: Doteraz sa odporúčalo vápnenie raz za niekoľko rokov. Tento typ zásahu však nezabráni degradácii pôdy. Problémom je aj, často úplne náhodná, veľkosť dávky vápnika aplikovaného do pôdy. Uvedomelejší poľnohospodári si uvedomujú, že pravidelné používanie vápnika prináša lepšie výsledky. Veľké, takmer „šokové“ dávky vápna do pôdy prinášajú rýchle zlepšenie, ale aj rýchle oslabenie dôsledkov vápnenia. Tento druh nekontrolovanej aplikácie je zvyčajne sprevádzaný rýchlym návratom negatívneho stupňa kyslosti ornice.

6. ROĽNÍK: Keď vápniť pôdu?

Odpoveď experta: Spôsob vápnenia závisí od plodiny. Najlepšie obdobie pre aplikáciu vápna je obdobie medzi zberom plodín a v neskorú jeseň a aj v zime. Obdobie po žatve sa vyznačuje typicky dobrým zavlažovaním, ktoré sa priamo premieta do urýchleného rozpúšťania vápna v pôde. Dôležitou súčasťou je aj aktivačný čas vápna, ktorý je v tomto období dlhší, pretože trvá od zberu plodín do výsevu alebo výsadby. Ako ste si možno všimli, toto dlhé obdobie umožňuje vykonávať testy pôdy, pokojný výber správneho hnojiva, čo má v konečnom dôsledku za následok správnosť celého postupu. Mimoriadne pre tento prípad odporúčame granulované hnojivá. Nevyžadujú si miešanie s pôdou, môžu byť použité aj v zime a skoro na jar na plytkú snehovú pokrývku (odporúčané v prípade ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných plodín, trvalých trávnych porastov). Granulované hnojivo je najlepšou formou vápna pre použitie ako hlavné hnojenie – zachraňujúce úrodu. V takom prípade môže aplikácia pripadnúť na rastovú fázu rastliny.

7. ROĽNÍK: Koľko potrebujem vápna na hektár pôdy?

Odpoveď experta:

Dávkovanie vápna je ovplyvnené mnohými faktormi životného prostredia a poľnohospodárskej vedy. Preto nemôžete povedať bez ďalšieho výskumu, aké množstvo vápna bude postačujúce na dosiahnutie uspokojivého výsledku. Dôležitým faktorom je napr. pH pôdy a typ vápenatého hnojiva. Oxid vápenatý, uhlíkaté vápno alebo krieda majú rozličné použitia v rôznych pôdach a rôzny reakčný čas.  Spôsob vápnenia je nemenej dôležitý. Mnohí poľnohospodári veria, že dostatočné je vápnenie raz za pár rokov vysokými dávkami hnojiva. Nie je to samozrejme pravda. Nedávne vedecké štúdie ukazujú, že najlepšie výsledky možno dosiahnuť podávaním systematického množstva hnojiva pomocou menších dávok. Takáto stratégia poľnohospodárskych zásahov v prípade väčšiny pôdnych typov a druhov rastlín bude dostatočná v kombinácii s dávkami 200 až 500 kg na 1 ha. Tieto dávky rastú v prípade ťažkých zakyslených pôd, potreby vápnenia sa potom odhadujú na približne 500-1000 kg na 1 ha/rok. Poznámka: v prípade oxidu vápenatého nie je vhodné odkysľovať príliš rýchlo a vo vysokých dávkach pretože je takmožné prevápniť alebo vysušiť pôdu!

 

8. ROĽNÍK: Prečo niektorí výrobcovia odporúčajú siatie až 10-15 ton uhlíkatého vápna a iní odporúčajú siatie 1-2 tony na hektár?

Odpoveď experta: To všetko závisí na systéme vápnenia a pH pôdy. Výsev granulovaných hnojív je často súčasťou ročného dopĺňania živín rastlín ako je dopĺňanie dusíka alebo NPK. Preto sa používajú menšie dávky. Vápenatý preparát sa používa pri aplikácii potrebnej dávky vápnika – a „len tak mimochodom“ sa dosahuje aj účinok zachovania správneho pH pôdy. V prípade práškových hnojív sa často podáva dávka na odkyslenie pôdy až na 4-5 rokov. Dávka je preto zodpovedajúco vyššia. Dávka závisí aj od chemického zloženia prípravku. Existuje jedno pravidlo: lepšie hnojivo, nižšia dávka. V prípade oxidu vápenatého sú rozdiely v podanej dávke spôsobené aj obsahom CaO. Môže sa pohybovať medzi 40 a 80%.

 

KROK 2, TEDA O VÝHODÁCH VÁPNENIA

9. ROĽNÍK: Môže vápnenie poškodiť rastliny?

Odpoveď experta: V prípade oxidu vápenatého existuje riziko prevápnenia pôdy pretože prílišné množstvo hydroxidu vápenatého, ktorý vzniká v dôsledku kontaktu s vodou v pôde môže zničiť plodiny. Prevápnenie uhlíkatým vápnom nie je vlastne možné kvôli konštantnej úrovni pH samotného hnojiva. Je to tiež produkt prírodného pôvodu a jeho vstrebávanie „ovládajú“ samotné rastliny – absorpciou zodpovedajúceho množstva produktu z pôdy. Dobrým príkladom sú pôdy z oblasti s vápencovými skalami. Uhličitan vápenatý môže tvoriť až 20-30% hmotnosti, t.j v pôde z 1 ha tvorí okolo 1000-1500 ton vápno! Zároveň len cca. 1% vápnika prítomného v pôde sa aktívne podieľa na procese výživy rastlín.

10. ROĽNÍK: Mieša sa vápno s vodou a používa sa napríklad ako postrek stromov alebo zeleniny?

Odpoveď experta: o účinnosti uplatňovania vápna ako postreku sú rozdielne názory a často sú protichodné. Je to hlavne kvôli zámene dvoch typov vápna, teda umelo získavaného oxidu vápenatého (pálené vápno, hasené vápno) a uhličitanu vápenatého, čo je prírodné, uhlíkaté vápno. Aplikácia oxidu vápenatého ako postreku môže mať veľmi vážne a negatívne dôsledky pre rastliny. Výber nevhodných dávok môže spôsobiť dokonca spálenie zeleniny alebo stromov. Uhličitan vápenatý v obmedzenej miere je absorbovaný listami rastlín. V prípade potreby vápnenia rastlín v rastovej fáze je účinnejšie rozsypanie granulátu – tak, aby sa umožnila rýchlejšia reakcia v pôde.

11. ROĽNÍK: Ako sa používa vápno na mimokoreňové hnojenie a aké sú výhody?

Odpoveď experta: Aplikácia vápna ako hnojiva je možná iba pri použití uhlíkatého vápna. V prípade oxidu vápenatého (pálené, stavebné) aplikácia vápna na rastliny mimokoreňovo môže zničiť úrodu.  Na kŕmenie rastlín počas rastu je určené granulované uhlíkaté hnojivo. Veľmi ľahko sa vstrebáva z ornice. Samozrejme musíme dodať, že nie všetky rastliny reagujú rovnakým spôsobom na mimokoreňové hnojenie. To záleží predovšetkým na stupni citlivosti na vápnenie. Čím väčší stupeň citlivosti, tým bude aplikácia účinnejšia. Pre podrobnosti prosím kontaktujte výrobcov granúl. Ďalší druh mimokoreňového hnotjenia predstavuje záchranné hnojenie plodín, používa sa pre rastliny v rastovej fáze keď sa objavuje nejednotný rast, žlté miesta, rastliny so zastaveným rastom, nadmerné choroby a patológia – potom je to jediný spôsob, ako zlepšiť situáciu a variácie pôdy rastlín.

12. ROĽNÍK: Aké vápno  je najlepšie pre plodiny?

Odpoveď experta: V súčasnej dobe sú poľnohospodári presvedčení o účinnosti vápnenia vo forme sypkých hnojív. Lepšie informovaní užívatelia si však všimnú významné obmedzenia takýchto hnojív. Sú spojené s problémami s rovnomerným rozsievaním a z toho vyplývajúcimi stratami produktu. Aby sa eliminovali tieto obmedzenia, začalo sa s granuláciou vápna – umožňuje minimalizovať tieto straty. Dôležitým faktorom je aj spôsob dávkovania, vo veľkých dávkach je potrebné miešanie pôdy a granulát po vysypaní na povrch pôdy sám presiakne do koreňových systémov a pôdy, teda straty sú menšie a menšie dávky môžu spôsobiť zmenu pH vrchnej vrstvy v smere spádu humusu.

13. ROĽNÍK: Možno vápno kombinovať s hnojom, dusíkatými hnojivami a fosfátovým hnojivom?

Odpoveď experta:

existuje veľa rozdielnych názorov na túto otázku. V skutočnosti existujú jednoduché pravidlá, ktoré musíte vziať do úvahy pri vápnení pôdy

– oxid vápenatý nie je vhodný na miešanie (v akejkoľvek forme) s väčšinou hnojív. Výnimkou sú: Polyfoska a fosforečná múčka. Znovu zdôrazňujeme: Ostatné hnojivá nemožno kombinovať s oxidom vápenatým za žiadnych okolností!

– uhličitan vápenatý nie je vhodný na miešanie s hnojom, dusíkatými hnojivami, dusičnanmi, fosforečnanom amónnym (granulovaným), síranom amónnym (práškovým) a Super Fosfátoem (práškovým). Naviac sa odporúča zachovať odstup (4-8 týždňov) medzi výsevom vápna a zavedením do pôdy vyššie uvedených prípravkov. Zároveň však uhličitan vápenatý (najmä v granulovanej forme) môže byť kombinovaný s: močovinou, Polyfoskou, Super Fosfátom (granulovaným), fosforečnou múčkou, draslíkatými soľami, síranom draslíka a oxidom vápenatým.

14. ROĽNÍK: Aký druh vápna použiť na ťažké a úrodné pôdy?

Odpoveď experta: Na ťažké, úrodné pôdy používame oxid vápenatý, uhlíkaté alebo oxidové – záleží na vašich potrebách. V prípade rýchlej alkalizácie pôdy je najlepšie riešenie oxid vápenatý. Ale jeho použitie sa musí obmedziť na minimum, pretože v dlhodobom horizont, silne ovplyvňuje chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy. V dlhodobom horizonte je lepšie a bezpečnejšie použiť pomaly pôsobiace uhlíkaté hnojivá .

15. ROĽNÍK: Ako dlho sa „rozkladá“ vápno?

Odpoveď experta: miera absorpcie vápna v pôde vo veľkej miere závisí na jej fyzikálno-chemických vlastnostiach a environmentálnych podmienkach (zavlažovanie, prevzdušňovanie a teplota pôdy). Napríklad oxid vápenatý (pálené vápno, stavebné vápno) reagovať veľmi prudko a spôsobuje nadmerné presušovanie pôdy. V prípade uhlíkatých hnojív je najdôležitejším faktorom ich rozdrobenosť. Jemnejšie častice sa v pôde absorbujú rýchlejšie a efektívnejšie.

 

KROK 3, TEDA O VÁPNE A O VÁPENNÝCH PREPARÁTOCH

16. ROĽNÍK: Čo znamená označenie typu vápna, napr. typ 04, 06a, atď.?

Odpoveď experta:

Pomenovanie typov vápenatých hnojív sa riadi zákonom z 26. júla 2000 o hnojivách a hnojení; Zb. zákonov č. 89, pozícia 991. Zákon jasne popisuje a zaraďuje druhy vápenatých hnojív. Základom pre posúdenie je fyzický stav a chemické zloženie vápna a metódy jeho získania. Z pohľadu poľnohospodárov sú najvýhodnejšie typy: 04

Do triedy chemických hnojív bez horčíka sa započítava celkom 13 druhov vápna, päť druhov pochádza z vápenca, štyri z vedľajšej produkcie a posledné štyri sú považované za minerály.  A tu je potrebná poznámka o typoch obsahujúcich horčík, pretože sú to zvyčajne dolomity.

Najúčinnejšie granulované vápno je vápno odrody 04 obsahujúce viac ako 50% CaO a 90% CaCO3. Zatiaľ v Poľsku nebol výrobca tohto typu hnojív, predávalo sa iba hnojivo dovezené z Nemecka a Francúzska, ktorýého cena môže dosiahnuť až viac ako 2000 PLN za tonu. V súčasnosti je jediným výrobcom tejto triedy hnojivazávod POLCALC v Kujavskom Lubeni predávajúci hnojivo pod obchodným názvom POLCALC III GENERÁCIE  a cena tohto hnojiva je asi 450 PLN za tonu.

17. ROĽNÍK: Čo znamená prepočet CaO a prečo sa tak označuje vápno?

Odpoveď experta: Prepočet vyžaduje zákon, ktorý ukladá výrobcom, aby informovali o zložení hnojiva vyjadrenú v množstve oxidu hoci chemické zloženie uhličitanu vápenatého neobsahuje žiadne oxidy (CaO), ale uhličitan vápenatý (CaCO3). Bolo zavedené takéto riešenie, aby sa dalo ľahko vypočítať množstvo hnojiva potrebné na odkyslenie pôdy po vykonaní testu pH a aby bolo jednoduché posúdiť hnojivovú hodnotu vápna.

18. ROĽNÍK: Ako zistím, či výrobca neudáva zvýšené hodnoty zloženia? Kto môže vykonať analýzu?

Odpoveď experta: Každý výrobca má povinnosť zákazníkovi na požiadanie predložiť certifikát určujúci kvalitu predávaných vápenatých hnojív. Tento druh dokumentov vydávajú regionálne poľnohospodárske komory alebo ústav pestovania, hnojenia a pôdohospodárstva v meste Puławy. Tieto informácie by mali byť na obale predávaných výrobkov. Ak máte akékoľvek obavy, je potrebné zadať test výrobku najbližšej regionálnej poľnohospodárskej komore.

19. ROĽNÍK: Čo je dolomitické vápno a aký je rozdiel od iných druhov?

Odpoveď experta: Dolomitové hnojivo je drvený vápenec, tzv. dolomit. Mikroskopická štruktúra tejto suroviny sa väčšinou skladá z uhličitanu vápenatého a malého množstva horčíka. Preto sú to väčšinou vápenato-horečnaté hnojivá. Bohužiaľ, fyzikálno-chemické vlastnosti týchto hornín spôsobujú, že je to najmenej účinné hnojivo. Veľmi zle sa vstrebáva a výhody jeho použitia sú veľmi diskutabilné.

20. ROĽNÍK: Čo je kriedové jazerné vápno a ako sa líši od ostatných?

Odpoveď experta:  Uhlíkaté kriedové jazerné vápno označené ako 06a je veľmi jemné, najmä ak je sušené a granulované. Avšak malý obsah CaCO3 vo vzťahu k hnojivám pochádzajúcim zo spracovania vápenca typu 04 ho robí menej účinným a efektívnym.

21. ROĽNÍK:  A čo s odpadovým vápnom?

Odpoveď experta: Existuje aj odpadové, tzv. pocelulózové a iné vápno, avšak ich poľnohospodárske vlastnosti sú otázne a určite použitie takýchto hnojív môže mať negatívny vplyv na pôdu a zdravie výrobkov. Je to vápno s najvyšším stupňom znečistenia, čo znamená, že skutočného vápna je v ňom len asi 30-50%. Zvyšok sú nečistoty z ťažko stanoviteľnou použiteľnosťou. Takéto vápno musí byť povinne testované, pretože existuje vysoké riziko kontaminácie povrchových oblastí výrazne toxickými zlúčeninami ťažkých kovov. Takáto opatrnosť môže byť však príliš malá. Poľnohospodárske komory preto určujú obsah len dvoch základných prvkov: kadmia a olova.   Pri takýchto testoch nie sú identifikované ďalšie toxické látky! Cena takéhoto „vápna“ sa môže pohybovať od 1 PLN do 15 PLN za tonu

22. ROĽNÍK:  Ako spoznať dobrý uhličitan vápenatý?

Odpoveď experta: Najjednoduchším spôsobom je preskúmať stupeň rozdrobenosti vápnika. Môžete vykonať jednoduchý test. Po vsypaní dvoch polievkových lyžíc vápna do pohára s vodou, by sme mali dostať akési „mlieko“.  Nekvalitné výrobky zanechajú piesok a iné nečistoty na dne pohára. Mali by tiež venovať pozornosť certifikácii výrobcu získanej v regionálnych poľnohospodárskych komorách alebo vo výskumnom ústave pôdy a rastlín v meste Puławy. Dobrý uhličitan vápenatý by mal obsahovať viac ako 90% čistého CaCO3, ktorý z hľadiska hmotnosti dáva približne 50-55% CaO. Nesmie obsahovať vodu alebo iné prísady. V prípade vápna s horčíkom zvyčajne pôjde o dolomit, a teda o produkt s veľmi nízkou reaktivitou. Pamätajte si – pri zakúpení vždy vyžadujte certifikáciu a potvrdenie vo forme atestu vydaného uznávanou inštitúciou ako je IUNG Puławy alebo poľnohospodárske komory. Inak je možné, že budete oklamaní. Ak predajca alebo výrobca nemá takéto dokumenty môže byť nákup veľmi riskantný.

23. ROĽNÍK:  Čo je reaktivita vápna?

Odpoveď experta: Reaktivita vápna je faktor, ktorý označuje kvalitu hnojiva. Inými slovami, čím väčšia reaktivita, tým lepšie. Reaktivita hovorí o tom, aké percento hnojiva dokáže absorbovať rastlina a pôda. Na trhu existuje veľké množstvo produktov s nízkou alebo veľmi nízkou reaktivitou, ktorá neprináša nič do pôdy a je ekonomicky nerentabilná. Je lepšie zakúpiť výrobok s vysokou reaktivitou a byť si tak istý sa, že bude fungovať ako kúpiť veľké množstvo nekvalitného inertného produktu ako je drvený kameň alebo drť z baní.

24. ROĽNÍK: Aké je zloženie granulovaného vápno, čo je to je aktívna látka? Aká je jeho reaktivita?

Odpoveď experta:  Granulované vápno je vždy uhličitan vápenatý, pretože oxid vápenatý sa nedá granulovať (pálené-stavebné vápno). Chemický vzorec takého vápna je CaCO3, čo často nie je správne chápané odberateľmi, pretože výrobcovia prepočítavajú uhličitan vápenatý na oxid vápenatý CaO a uvádzajú mylné chemické zloženie ako CaO napr. 50%. Pritom 50% hnojiva je čistý oxid vápenatý (CaO) k celkovej hmotnosti. Musíte si uvedomiť, že to je len zákonodarcom uložená povinnosť prezentácie obsahu produktu. V skutočnosti však dobré vápno musí obsahovať vyše 90% uhličitanu vápenatého CaCO3.

25. ROĽNÍK: Aké sú výhody granulovaného vápna?

Odpoveď experta: Hlavnou výhodou granulovaných hnojív je ich účinnosť, rovnomernosť a efektívnosť. Náklady na ošetrenie sú najnižšie zo všetkých typov vápna a je to v priemere cca 225 PLN na hektár. Granule poskytujú pohodlie a presnosť procesu vápnenia. Osobitne hodné odporúčania sú vysoko reaktívne, granulované vápenaté prípravky skladované v taškách typu big-bag. Jednoduchšie sa prepravujú i používajú.

26. ROĽNÍK: Ako odlíšiť skutočné granule od falzifikátov?

Odpoveď experta:

Mnohí poľnohospodári hľadajú iluzórne úspory, dajú sa podvádzať a kupujú tzv. pseudogranulát. To je obyčajný, jemne mletý kameň. Zvyčajne sa získava z dolomitu a jeho úžitková hodnota je nulová. V najlepšom prípade, predajcovia predávajú jemne mletý vápenec. Jeho úžitková hodnota je veľmi obmedzená. Nízka chemická činnosť tohto „produktu“ má svoj zanedbateľný vplyv na pôdne prostredie.

Rozlíšiť vápenný granulát od falzifikátov je hračkou. Jednoducho nalejte vzorku výrobku (napríklad 2-3 lyžice) do pohára so studenou vodou. Ak takmer okamžite získame „mlieko“ máme originálny produkt. Ak sa po chvíli v spodnej časti pohára objavia malé kamienky-bezpochyby ide o falzifikát.

 

KROK 4, ČIŽE STRUČNE O PRAXI

27. ROĽNÍK:  Stojí za to kúpiť vápno s horčíkom?

Odpoveď experta: Na základe testov vykonaných IUNiG môžeme skonštatovať, že nedostatok horčíka je často spôsobený nedostatkom správneho pH pôdy a jeho účinné doplnenie závisí na špecifikách samotnej pôdy. Inými slovami, musíte odkysliť pôdu k zvýšeniu dostupnosti foriem horčíka v nej obsiahnutého a až po testoch pôdy vykonať test obsahu horčíka.   Z toho vyplýva, že v prípade zvýšenej kyslosti pôdy je efektívnejšie využívanie hnojív bez prímesí horčíka. Hoci veľa výrobcov prezentuje na trhu výrobky, ktoré podľa výrobcov obsahujú vysokoreaktívny horčík, pravda je iná. V Poľsku, v súčasnosti neexistuje žiadny výrobca vyrábajúci integrované (vápenato-horečnaté) granulované hnojivo, ktoré by bolo založené na forme uhličitanu s najvyššími parametrami reaktivity. Mnohí poľnohospodári používajú zložené hnojivá alebo kizerit (síran horečnatý), ktorý už obsahuje potrebné množstvo horčíka a v tomto prípade dodanie horčíka spolu vápnom sa míňa cieľu a neprináša žiadne extra výhody.

28. ROĽNÍK: Kedy je najlepšie kúpiť vápno?

Odpoveď experta: Ak to podmienky skladovania umožňujú je možné nakupovať počas celého roka. Je dôležité, aby v obdobiach, kedy nie sú priaznivé poveternostné podmienky nezmrzlo (pre vlhké granulované vápno) alebo nezvlhlo. V prípade dobrej kvality granulovaného vápna ho možno nakupovať po sezóne, t.j. v januári – februári a v júni – júli. Mnohí výrobcovia uplatňujú atraktívne sezónne zľavy.

29. ROĽNÍK: Ako získať príspevok na vápno?

Odpoveď experta: V našich podmienkach je možné získať takéto financovanie len v niektorých regiónoch. Za zmienku stojí skutočnosť, že poskytovanie podpory podlieha zmenám z roka na rok a systém na podávanie žiadostí sa takmer každý rok mení. Preto je najlepšie kontaktovať s cieľom získania úplných informácií najbližšie regionálne poľnohospodárske centrum alebo poľnohospodársku komoru v danom regióne.

30. ROĽNÍK: V akom balení stojí za to kúpiť vápno?

Odpoveď experta: Výber formy balenia závisí od potrieb spotrebiteľa, teda určenia vápna a jeho skladovania. Výhodné balenie pre veľké farmy sú balenia typu big-bag s kapacitou od 500 do 1200 kg. Sú vybavené ochrannou fóliou chrániacou obsah pred zvlhnutím. Nákup takto zabezpečeného, suchého hnojiva umožňuje získať výrazné úspory. Je ľahké si predstaviť, že v prípade preparátu s obsahom vlhkosti 30% na 100 nakúpených balení až 30 obsahuje iba vodu! Po pripočítaní všetkých počiatočných dopravných nákladov sa cena takéhoto výrobku stáva oveľa menej konkurencieschopnou. Preto vám odporúčame zakúpiť hnojuvo úplne suché – bez prímesi vody.

31. ROĽNÍK: Prečo je granulované vápno drahšie ako iné formy vápenných hnojív?

Odpoveď experta: Cena vápna je ovplyvnená mnohými faktormi. Najdôležitejšia je kvalita medziproduktu (suroviny), z ktorého sa granulát extrahuje. Cenotvorným faktorom je takisto dlhý a technologicky náročný výrobný proces granúl. Začína sa získaním „surovej“ skaly v otvorených povrchových baniach. Jeho ďalšie etapy sú drvenie horniny, priebežné čistenie nečistôt, mletie, sušenie a granulácia. Okrem toho sú tu náklady na dopravu, skladovanie a obsluhu trhu, skúšky a výskum, aby sa zabezpečilo udržanie vysokej kvality výrobku.

32. ROĽNÍK: Ako skladovať granulované vápno?

Odpoveď experta: Granulované vápno, ako je tomu u iných granulovaných minerálnych hnojív by malo byť uskladnené v suchu, aby sa zabránilo navlhnutiu alebo zmrznutiu. Granulovaný uhličitan vápenatý pod vplyvom vody nezmení jeho chemické zloženie, ale môže oslabiť štruktúru granúl.

 Stiahnuť otázky a odpovede